OPĆI UVJETI “ONLINE” KUPOPRODAJE – CROMA VARAŽDIN d.o.o.

 

Članak 1. OPĆENITO
Ovi opći uvjeti “online” prodaje primjenjuju se na sve ponude, narudžbe i ugovore sklopljene s CROMA-VARAŽDIN d.o.o. (dalje u tekstu: CROMA) I isključuju primjenu bilo kojih drugih Općih uvjeta Kupca ili treće osobe.
Odstupanja od ovih uvjeta su pravno valjana samo ako su ugovorena u pisanom obliku.

Članak 2. CIJENE
Cijene proizvoda izražene su u EURIMA i KUNAMA, uključujući PDV primjenjiv u Hrvatskoj.
Cijene prijevoza pridodaju se automatski nakon što Kupac izabere način isporuke robe – prijevoznik ili osobno preuzimanje u diskontu.
CROMA zadržava pravo korekcije cijena izraženih u svojem cjeniku.
Jednom kada je Kupoprodajni ugovor sklopljen, cijene se ne mogu jednostrano mijenjati.

Članak 3. KUPOPRODAJNI UGOVOR / POSTUPAK NARUČIVANJA:
Kupac odabire može naručiti kao individualni kupac (fizička osoba) ili pravna osoba.

Individualni kupac:
– Prilikom popunjavanja obrasca Narudžbe, kupac koji je fizička osoba naznačuje e-mail na koji CROMA automatski šalje Potvrdu narudžbe.
– Prilikom upisivanja podatka o Kupcu, Kupac odabire način isporuke robe – prijevoznik ili osobno preuzimanje u diskontu.
– Troškovi prijevoza bit će obračunati prema prijevoznim tarifama CROME i bit će pridodani ukupnoj cijeni iz Narudžbe.
– Nakon podnošenja Narudžbe individualni kupac će automatski primiti Potvrdu narudžbe s cijenom u koju je uključen PDV primjenjiv u Hrvatskoj.
– Kupoprodajni ugovor smatra se sklopljenim kada Kupac zaprimi Potvrdu narudžbe od strane CROME.
– Individualni kupac može izvršiti plaćanje pouzećem ili virmanon (bezgotovinsko plaćanje na žiro račun), i to u eurima.
– Ukoliko kupac ne izvrši uplatu po na žiro račun (virmansko plaćanje), smatra se da je odustao od narudžbe te se sklopljeni Ugovor smatra raskinutim.
– CROMA pridržava pravo kontaktirati Kupca osobno radi provjere određenih informacija u vezi s Narudžbom, prije isporuke naručene robe.

Kupac pravna osoba:
– Prilikom popunjavanja obrasca Narudžbe kupac koji je pravna osoba naznačuje e-mail na koji CROMA automatski šalje Potvrdu narudžbe.
– Prilikom upisivanja podatka o Kupcu, Kupac odabire način isporuke robe – prijevoznik ili osobno preuzimanje u diskontu.
– Troškovi prijevoza bit će obračunati prema prijevoznim tarifama CROME i bit će pridodani ukupnoj cijene iz Narudžbe.
– Nakon podnošenja Narudžbe individualni kupac će automatski primiti Potvrdu narudžbe s cijenom u koju je uključen PDV primjenjiv u Hrvatskoj.
– Kupoprodajni ugovor smatra se sklopljenim kada Kupac zaprimi Potvrdu od strane CROME.
– Kupac može izvršiti plaćanje pouzećem ili virmanon (bezgotovinsko plaćanje na žiro račun), i to u eurima.
– Ukoliko kupac ne izvrši uplatu po predračunu (virmansko plaćanje), smatra se da je odustao od narudžbe te se sklopljeni Ugovor smatra raskinutim.
– Ukoliko kupac ne izvrši uplatu po na žiro račun (virmansko plaćanje), smatra se da je odustao od narudžbe te se sklopljeni Ugovor smatra raskinutim.
– CROMA pridržava pravo kontaktirati Kupca osobno radi provjere određenih informacija u vezi s Narudžbom, prije isporuke naručene robe.

Članak 4. PLAĆANJE
Načini plaćanja su:

1) Pouzećem
2) Virmanon (bezgotovinsko plaćanje na žiro račun)

Plaćanje sukladno uvjetima određenima Potvrdom narudžbe.
Tako dugo dok Kupac ne ispuni uvjete plaćanja određene Potvrdom narudžbe, CROMA neće isporučiti robu.

Članak 5. ISPORUKA
Rokovi isporuke koji se nalaze na web stranici CROME su informativni.
Rok isporuke za određenu narudžbu utvrđuje se u Potvrdi narudžbe.
Kupac nema pravo na naknadu štete ili otkazivanje ugovora u slučaju kašnjenja u isporuci.
CROMA ima pravo otkazati ugovor u slučaju izvanrednih okolnosti koje spečavaju CROMU da isporuči robu.

Članak 6. PREGLED ROBE
Kupac je dužan robu pregledu odmah prilikom isporuke.
Vidljive nedostatke ili oštećenja robe Kupac je dužan odmah prijaviti Prijevozniku u pisanom obliku, a zapisnik o utvrđenim nedostacima potpisan od strane Kupca i Prijevoznika mora odmah dostaviti CROMI
Nevidljive nedostatke ili mane robe Kupac je to dužan prijaviti CROMI najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana isporuke, u pisanom obliku s detaljnim opisom nedostataka.

Članak 7. POVRAT ROBE
Povrat robe nije moguć.
Međutim, ukoliko se utvrdi da isporučena roba ne odgovara standardima, CROMA se obvezuje zamijeniti isporučenu robu odgovarajućom robom.

Članak 8. PRIGOVORI KUPCA
Kupac može svoje komentare ili prigovore u vezi s kupoprodajom dostaviti na adresu: info@croma.com.hr

Članak 9. OSOBNI PODACI
CROMA (ili njegov suugovaratelj) će osobne podatke Kupca obrađivati I koristiti jedino u svrhu izvršenja obveze isporuke robe.
Osobni podaci Kupca uključujući i podatke o njegovom bankovnom računu neće biti dostupni trećim osobama.

Članak 10. SUDSKA NADLEŽNOST
Na ove Opće uvjete primjenjuju se hrvatski zakoni.
Za sporove koji neće biti riješeni mirnim putem nadležan je Trgovački sud u Varaždinu, Hrvatska.

 
Članak 11. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

1.Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

»Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.«

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji možete naći na dnu Općih uvjeta poslovanja.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana:

»kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed«,

2. Povrat uplaćenog iznosa

»Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili,

»Povrat novca bit će izvršen na Vaš račun«

»Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

3. Povrat robe

 »Robu vratite ili je predajte nama ili prijevozniku GLS s kojim imamo sklopljeni Ugovor o prijevozu robe bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.«

4. Troškovi povrata robe

»Robu ćemo preuzeti na vlastiti trošak

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

»Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.«

 

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU

 

1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________

2. Prima:  CROMA-VARAŽDIN d.o.o. Vilima Cecelje 6 Sveti Ilija

3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________

 

 potpis potrošača             ________________________

 

datum   ___________________